PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

PRAVILNIK ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA ŠTIGLIĆA I BASTARDA U PESMI

PRAVILNIK
ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA
ŠTIGLIĆA I BASTARDA U PESMI

  

Na osnovu PRAVILNIKA Sekcije odgajivača štiglića i bastarda pesme SOF-a, II- CILJEVI I ZADACI SEKCIJE, član 10. ovaj pravilnik reguliše:

 • Termine održavanja takmičenja,
 • Sistem takmičenja,
 • Prava i obaveze takmičara- odgajivača
 • Definiciju i vrste takmičarskih ptica
 • Uslove učešća na takmičenju

 

I Termin održavanja takmičenja

 

Član 1.

Vremenski period održavanja takmičenja- izložbi počinje 01. aprila i završava se na Državnom Šampionatu tekuće godine. Prioritet u odabiru termina imaju udruženja koja su organizovala takmičenje protekle godine.

 

Član 2.

Prijave takmičenja izložbi, udruženja članice sekcije prijavljuju U.O. sekcije najkasnije do15. marta tekuće godine. A potvrđuje SKUPŠTINA sekcije. Udruženja koja nisu članice sekcije mogu organizovati samo takmičenje u okviru Drzavnog sampionata.

 

Član 3.

Takmičenja štiglića i bastarda pesme se održavaju samostalno. Takođe takmičenja štiglića i bastarda pesme održavaju se u sklopu izložbi ptica pod pokroviteljstvom SOFa i Ornitološkog šampionata SOF-a.
Tamičenje izložbu sa istim vremenskim terminom, mogu organizovati udruženja članice sekcije zajednički samo ako su iz istog grada i ako je to odluka oba udruženja.

 

Član 4.

Takmičenja su jednodnevnog karaktera i održavaju se samo vikendom.

 

II Sistem takmičenja

 

Član 5.

Takmicenja štiglića i bastarda pesme održavaju se na :

 • Otvorenom prostoru,
 • U zatvorenom prostoru.

 

Član 6.

Otvoreni prostor- ring, obuhvata:

 • prostor za smestaj ptica ( prostorija izolovana od spoljnih uticaja),
 • ring ( prostor za ocenjivanje ptica),
 • prostor za ocenjivače
 • prostor za posmatrače- gledaoce.

 

Član 7.

Zatvoreni prostor- ring, obuhvata:

 • prostor za smestaj ptica ( prostorija izolovana od spoljnih uticaja),
 • prostor za ocenjivanje ptica ( prostorija izolovana od spoljnih uticaja),
 • prostor za ocenjivače
 • prostor za gledaoce- posmatrače.

 

Član 8.

U neposrednoj blizini ( 20 metara) ringa i prostoriji za ocenjivanja ptica mora da vlada mir i tišina. Najstrožije se zabranjuje posticanje ptica na pesmu, uz pomoć zvučnih efekata sa mobilnih uređaja i imitiranja zvuka ptica od strane gledaoca, takmičera ili sudija. Takav prestup kažnjava se diskvalifikacijom ptica koje su isper ocenjivača. Ali isto tako ovlašćeni redari izložbe će takve osobe- takmičare i njihove ptice ili gledaoce udaljiti sa takmičenja- izložbe.

Izgled ringa

 • razdaljina izmedju ptica
 • fizicka prepreka
 • udaljenost sa koje ocenjivaci- pripravnici ocenjuju ptice
 • udaljenost publike od ocenjivaca - pripravnika i ptica

Bice naknadno odredjen PRAVILNIKOM o izgledu ringa.

 

Član 9.

Visinu takse za izlaganje ptica na takmičenjima- izložbama određuje udruženje organizator takmičenja. I o tome obaveštava sekciju i takmičare najmanje sedam dana pre održavanja takmičenja.

 

III Prava i obaveze takmičara- odgajivača

 

Član 10.

Pravo učešća na takmičenjima imaju članovi udruženja članica sa plaćenom članarinom sekciji za godinu u kojo se održava takmičenje / izložba.
Pravo učešća na takmičenju izložbi imaju svi odgajivači štiglića i bastarda, članovi udrenja članica sekcije sa plaćenom članarinom matičnom udručenja za godinu u kojij se održava takmičenje.

 

Član 11.

Svaki član dužan je plaćati redovno članarinu klubu i pojedinačnu članarinu savezu SOF, izmirenjem obaveza ima pravo učešća na takmičenju- izložbi. Kao potvrda tome, dužan je da nosi člansku kartu maticnog udruženja, overenu za tekucu godinu u kojoj se takmicenje održava.

 

Član 12.

Svaki takmičar je dužan da vodi matičnu knjigu odgoja mladih kao i knjigu matičnog jata i na zahtev kontrolne komisije organizatora takmičenja pokaže na uvid. Takodje sve ptice koje se takmiče moraju biti evidentirane u matičnoj knjizi odgajivača- takmičara.

 

Član 13.

U slučaju kada prijemna komisija posumlja na ispravnost i legalnost prstena svi takmičari su dužni i saglasni da UHVATE PTICU RUKOM i omoguće prijemnoj komisiji ptica da utvrdi o kakvom se prstenu radi (Nije odgovarajuća veličina, sečen, većeg promera ili nekog drugog saveza.) Takodje sve nagradjene ptice podlezu proveru prstena od strane kontrolne komisije organizatora takmicenja.

 

Član 14.

Ptice koje su sa prstenom drugog odgajivača, drugog saveza, ptice bez i sa rezanim prstenom biće diskfalifikovane a protiv vlasnika tih ptica biće pokrenut disciplinski postupak. Ukoliko se disciplinski prekršaj potvrdi krivac će biti kažnjen prema praviku disciplinske komisije. Ptice drugog odgajivača sa urednim dokumentom o promeni vlasnika mogu se oceniti, ali ne u takmičarskom smislu već revijalnog karaktera.

 

IV Definicija i vrste takmičarskih ptica

 

Član 15.

Izložene ptice na takmičenju, moraju biti prstenovane saveznim prstenom SOF-a, iz sopstvenog odgoja.

 

Član 16.

Štiglići i bastardi pesme se takmiče pojedinačno. Bastardi sa pesmom stiglića se ocenjuju, ostali bastardi sa pesmom drugih ptica se diskfalifikuju.

 

Član 17.

Štiglići i bastardi se takmiče u pesmi u osam klasa.

SEKCIJA: S1 ŠTIGLIĆI I BASTARDIsapesmomštiglića
Klasa Mlade ptice (prsten 1godina )
1 MladiŠtiglić–pojedinačno
2 Mladi Bastard (štiglić x kanarinka i obratno)-pojedinačno
3 MladiBastard (štiglić x fauna i obratno)-pojedinačno
4 Mladi Bastard (štiglić x egzota i obratno)-pojedinačno
Klasa Stare ptice (prsten u skladu sa pravilnikom SO. SOF-a)
5 Stari Štiglić–pojedinačno
6 Stari Bastard (štiglić x kanarinka i obratno)-pojedinačno
7 Stari Bastard (štiglić x fauna iobratno)-pojedinačno
8 Stari Bastard (štiglić xegzota i obratno)pojedinačno

 

Veličina zatvorenog nožnog prstena za štiglića pesme je: maximalno 2,7 mm.
Veličina zatvorenog nožnog prstena za bastarde pesme je:
a)štiglić x kanarinka i obratno, veličina prstena 3,00 mm,
b) štiglić x fauna Evrope
- štiglić x konopljarka i obratno, veličina prstena 2,7 mm,
- štiglić x žutarica i obratno veličina prstena 2,7 mm,
- štiglić x evropska cajzla i obratno, veličina prstena 2,7 mm,
- štiglić x zimovka i obratno, veličina prstena 3,00 mm,
- štiglić x zelentarka i obratno, veličina prstena 3,00 mm,
c) štiglić x egzota
- štiglić x magelan cajzla i obratno, veličina prstena 2,7 mm,
- štiglić x venucelska cajzla i obratno, veličina prstena 2,7 mm,
- štiglić x meksička zimovka i obratno, veličina prstena 3,00 mm,
- štiglić x štiglić podvrste carduelis caniceps i carduelis paropenisi i obratno, veličina prstena 2,7 mm,
Za ne navedene bastarde primenjuje se veličina prstena većeg roditelja.

 

Član 19.

Štiglići i bastardi su svrstani u dve starosne kategorije:

 • mlade ptice,( prsten 1 godina)
 • stare ptice, (prsten u skladu sa pravilnikom SO. SOF-a)

 

Član 20.

Redosled iznošenja ptica na takmičenju, po klasama.
1. Mladi štiglići
5. Stari štiglići
2. Mladi bastardi Štiglić x kanarinka i obratno,
3. Mladi bastardi štiglić x fauna Evrope,
4. Mladi bastardi štiglić x egzota.
6. Stari bastardi štiglić x kanarinka i obratno,
7. Stari bastardi štiglić x fauna Evrope,
8. Stari bastardi štiglić x egzota.

 

Član 21.

Veličina takmičarskog kaveza je 37 cm dužina, 26 cm visina, 20cm dubina, metalne konstrukcije sa tri vratanca i plastičnim podmetačem plave boje. Po odluci skupštine sekcije.
Ptice izložene u drugim kavezima se ne ocenjuju.

 

Član 22.

Za vreme takmičenja- izložbi hranilica i pojilica na takmičarskom kavezu nesmeju da se skidaju. Takođe za vreme takmičenja i samog ocenjivanja, ptici mora da bude dostupna hrana i voda.

 

V Disciplinska odgovornost

 

Član 23.

Za povrede OVOG PRAVILNIKA i odluka donetih na osnovu PRAVILNIKA, članovi organa Sekcije, članice i pojedinacni clanovi odgovorni su Upravnom odboru odnosno Skupštini Sekcije.
Upravni odbor će po potrebi formirati disciplinsku komisiju koja će utvrditi činjenično stanje i predložiti disciplinske mere.

 

VI Završne odredbe

 

Član 24.

Tumačenje ovog Pravilnika spada u nadležnost Skupštine SEKCIJE ODGAJIVACA ŠTIGLIĆA I BASTARDA PESME SOF-a.

 

Član 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od Skupštine Sekcije, a primenjivaće se odmah nakon usvajanja.

29. mart 2015. Leskovac

Sekretar
Marjan Stanijev

Predsednik
Miroslav Stojanović