PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

PRAVILNIK SEKCIJE ODGAJIVAČA ŠTIGLIĆA PESME

PRAVILNIK
SEKCIJE ODGAJIVAČA ŠTIGLIĆA PESME
SRPSKE ORNITOLOŠKE FEDERACIJE

 

I - OPŠTI DEO

 

Član 1.

Sekcija odgajivača štiglića pesme je organizacija u sastavu Srpske ornitološke federacije, osnovana u cilju: omasovljavanja odgoja domestifikovane rase štiglića Carduelis carduelis koji se gaje radi njihove pesme; izrade ocenske liste koja će se primenjivati na takmičenjima radi utvrđivanja vrednosti pojedinih tura i ukupnog kvaliteta pesme; stvaranje i unapređivanje standarda pesme i organizovanja takmičenja.

 

Član 2.

Naziv ove Sekcije je: SEKCIJA ODGAJIVAČA ŠTIGLIĆA PESME SRPSKE ORNITOLOŠKE FEDERACIJE u daljem tekstu Sekcija odgajivača štiglića SOF-a.

 

Član 3.

Sekcija odgajivača štiglića SOF-a deluje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 4.

Sedište i adresa Sekcije odgajivača štiglića SOF-a je mesto stanovanja i adresa Predsednika- Sekretara sekcije (alternativno).

 

Član 5.

Sekcija odgajivača štiglića SOF-a ima svoj pečat. Koji je isti kao i pečat SOF-a, sa dodatkom,, Sekcija odgajivača štiglića SOF-a.

 

Član 6.

Znak ( logo) Sekcije odgajivača štiglića SOF-a je sačinjen na principima logo SOF-a, sa dodatkom mladog i starog štiglića i ispisanim imenom SOF-a i sekcije.

 

Član 7.

Sekcija odgajivača štiglića SOF-a nema svojstvo pravnog lica već deluje u okviru SOF-a.

 

Član 8.

Sekcija odgajivača štiglića SOF-a nema svoj poseban žiro račun, već posluje preko računa SOF-a. Sekretar Sekcije je u obavezi da vodi posebnu evidenciju o prihodima i rashodima Sekcije i o tome je dužan da podnosi periodične i godišnje izveštaje SOF-u.

 

Član 9.

Prihodi Sekcije odgajivača štiglića SOF-a su sredstva ostvarena od: članarina, donatorstva, sponzorstva, poklona i druga novčana primanja. Drže se na računa SOF-a i mogu se upotrebljavati isključivo za organizaciju takmičenja, zakupa sale, kupovinu hrane za eksponate, pehara, medalja, diploma, troškove ocenjivanja ptica, putne troškove, nabavku ili transport kaveza i opreme, reprezentaciju i slično.

 

II - CILJEVI I ZADACI SEKCIJE

 

Član 10.

Osnovni ciljevi i zadaci Sekcije odgajivača štiglića SOF-a su:
- standardizacija pesme ove rase domestifikovanih štiglića;
- Stvaranje jedinstvene ocenske liste sa tačno određenim ocenskim tačkama;
- Određivanje naziva pesme i tura i njihova standardizacija;
- Stvaranje jedinstvene audio kasete( disk) u vidu standarda sa tonskim zapisima svih standardizovanih pesama i tura, sa akcentom na pravilno pevanje uz isticanje nepravilnosti i grešaka, kako bi se usmerio rad odgajivača i sudija ocenjivača;
- Pružanje stručne pomoći zainteresovanim članovima u cilju stvaranja i unapređivanja sveukupnog kvaliteta štiglića ove rase;
- Saradnja sa organizacijom sudija SOF-a radi stvaranja sudija za ovu rasu štiglića;
- Saradnja sa drugim drušvima ili Sekcijama iz zemlje i inostranstva u stručnom i u takmičarskom pogledu;
- Organizovanje samostalnih izložbi i takmičenja na drugim izložbama ptica u okviru posebne izložbene klase- štiglići pesme;
- Donošenje normativnih akata: pravilnika, odluka, uputstava i drugih akata radi realizacijew ciljeva i zadataka Sekcije.

 

III - ČLANOVI, NJIHOVA PRAVA I OBAVEZE

 

Član 11.

Članovi Sekcije odgajivača štiglića SOF-a mogu biti sva zainteresovana lica, koji su članovi društava, članica SOF-a, uz obavezu plaćanja članarine.

 

Član 12.

Visinu članarine i rok za uplatu određuje Skupština Sekcije odgajivača štiglića SOF-a. Dužnost svakog člana je da se redovno plaća članarina.

 

IV - UPRAVLJANJE SEKCIJOM

 

Član 13.

Najviši organ Sekcije odgajivača štiglića SOF-a je SKUPŠTINA SEKCIJE. Nju čine svi ovlašćeni delegati koje biraju članovi ove sekcije u okviru svojih matičnih udruženja, iz svakog udruženja po jedan.

 

Član 14.

SKUPŠTINA SEKCIJE se sastaje po potrebi a najmanje jedanput godišnje.

 

Član 15.

Skupština je najveći organ Sekcije odgajivača štiglića SOF-a i vrši sledeće poslove:
- Donosi Pravilnik Sekcije i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama;
- Donosi sve ostale normativne akte, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz svog delokruga;
- Vrši izbor Predsednika, Sekretara i članove U.O. Sekcije;
- Određuje visinu članarine i rok za njeno izmirenje;
- Vrši eventualnu promenu ocenske liste ili korekciju ocenskih tačaka( tura);
- Određuje kalendar takmičenja;
- Odlučije o drugim predlozima i inicijativama članova.

 

Član 16.

Odluke iz ovog delokruga, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Sekcije odgajivača štiglića SOF-a donosi se na Skupštini Sekcije.

 

Član 17.

Skupština Sekcije odgajivača štiglića SOF-a iz svojih redova bira Predsednika, Sekretara i tri (3) člana U.O. Sekcije.

 

Član 18.

Predsednik Sekcije odgajivača štiglića SOF-apredstavlja i zastupa Sekciju, zakazuje sednice U.O Sekcije i Skupštine i njime rukovodi. Predlaže dnevni red. Izvršava poverene zadatke i sprovodi odluke U.O. Sekcije i Skupštine Sekcije. Predsednik Sekcije je za svoj rad odgovoran Skupštini Sekcije odgajivača štiglića SOF-a i Skupštini SOF-a.

 

Član 19.

Sekretar Sekcije odgajivača štiglića SOF-a vodi sve administrativne, tehničke i blagajničke poslove Sekcije. Sekretar Sekcije odgajivača štiglića SOF-a naručito obavlja sledeće poslove:
- Uz Predsednika priprema sednice U.O. Sekcije i sednice Skupštine, kao i nacrte opštih akata i odluka;
- Organizuje rad u izvršenju odluka i zaključaka Skupštine;
- Koordinira rad i učestvuje u radu komisija, odbora i radnih tela Sekcije;
- Vodi knjigu matične evidencije, evidenciju plaćenih članarina a po potrebu vodi i druge evidencije Sekcije;
- Vodi zapisnike Skupštine;
- Ako sekcija nema Blagajnika vodi blagajničke poslove, ubira članarinu, vodi računa o prihodima i rashodima i periodično i godišnje podnosi finajsiski izveštaj;
- Obavlja druge poislove za potrebe Sekcije odgajivača štiglića SOF-a.

 

Član 20.

Predsednik, Sekretar i Članovi U.O. Sekcije odgajivača štiglića SOF-a biraju se na period od četri (4) godine i mogu biti ponovo birani na istu dužnost.

 

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.

Sva normativna akta Sekcije odgajivača štiglića SOF-a moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktom SOF-a.

 

Član 22.

Tumačenje ovog pravilnika spada u nadležnosti Skupštine Sekcije odgajivača štiglića SOF-a.

 

Član 23.

Predlozi za izmenu i dopunu ovog pravilnika dostavljaju se Predsedniku Sekcije odgajivača štiglića SOF-a, a usvaja ih Skupština Sekcije.

 

Član 24.

Izmene ovog pravilnik usvojene su na redovnoj Skupštini Sekcije odgajivača štiglića SOF-a dana 30. mart 2014 godine i premenjivaće se od dana usvajanja.

 

Član 25.

Usvojene izmene Pravilnika, odnosno integralni tekst novog Pravilnika primenjivaće se od dana dobijanja saglasnosti od SOF-a, a prestaće da važi prethodni Nacrt Pravilnika Sekcije koji je donet 02.juna.2013. godine.

29. mart 2015. Leskovac

Sekretar
Marjan Stanijev

Predsednik
Miroslav Stojanović