By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Slavujar od početka do danas

slavujar bedz

Tok procesa priznavanja SLAVUJARA ...

  Poštovani, ispred vas je ceo tok procesa priznavanja SLAVUJARA sa detaljima koji su obeležili ovu izuzetno tešku u nekim trenutcima čak neizvesnu, nekorektnu borbu , koja je ipak na kraju rezultirala priznavanjem našeg SLAVUJARA ! 

  U martu 2016. godine od strane rukovodstva OMJ pristigao je poziv za naše OMJ sudije na tehnički kongres (seminar) koji se održao u Cerviji ( Italija). Uz poziv stigao je i dnevni red koji je u delu za sekcije pevača šokirao sve odgajivače u Srbiji , pošto je za tačku dnevnog reda bilo najavljeno: Razmatranje novo prijavljene rase kanarinca pesme “Rumunski pevač Slavujar” čije je priznavanje zatražio rumunski savez . Naravno svi smo znali da se zapravo radi o našem Slavujaru pa smo skupili sav materijal koji nam je u tom trenutku bio na raspolaganju. Prikupljeni materijal su naše sudije za pesmu gosp.Željko Aleksić i gosp.Nedeljko Vasić poneli na seminar i pokušali da ukažu da se tu zapravo radi o našoj rasi.

  Po povratku sa seminara saznali smo da je situacija vrlo teška jer rukovodioci OMJ kao da ne čuju naše argumente,već donose odluku da se proces priznavanja “rumunskog pevača Slavujara“ može početi na narednom svetskom šampionatu u španskom gradu Almeriji 2017. godine. Ubrzo je stigao i zvaničan zapisnik sa seminara u kojem ni reči nije bilo o našim naporima gde su naši delegati ukazivali na nepravdu. Ispred SOF a uputili smo protestno pismo rukovodiocima OMJ , na koje nažalost nikad nismo dobili odgovor.

  Situacija je bila izuzetno nepovoljna po nas, čak je bilo mišljenje da smo izgubili rasu.

  U septembru 2016. godine u Kruševcu odražana je skupština sekcije Slavujara SOF-a, na kojoj je pored brojnih delegata prisustvovalo i rukovodstvo SOF-a. Predsedik sekcije g. Karajović upoznao je sve prisutne sa situaciom koja u tom trenutku nije bila nimalo povoljna po naš savez i naše odgajivače. Posle duge diskusije skupština sekcije je donela odluku o minimunu uslova za uključivanje u proces priznavanja.

  Nakon skupstine sekcije “S”,Rumunskom kao i Makedonskom savezu poslat je zvaničan dopis koji je sadržao minimum uslova za priznavanje rase i našeg daljeg učešća u zajedničkom delovanju. Po odluci sa skupštine minimum uslova je bio : poreklo i nastanak rase Srbija ,ocenska lista izrađena od strane naših sudija,pa cak radi lakseg priznavanja rase i promenu naziva ,umesto SRPSKI da stoji samo SLAVUJAR.Na zalost Rumunski savez se oglušio i nije nasao za shodno da odgovori , za razliku od Makedonskog OFM koji je dao zvaničnu podršku našoj inicijativi.

 

  Početkom decembra 2016-god u Velikom Gradistu na međunarodnom takmičenju kanarinaca pesme “malino” prisustvovao je gosp. Piter Joris OMJ sudija za malinoe iz Belgije koji je ujedno i rukovodilac sekcije pavača pri OMJ. Bila je ovo prilika da ovog svetskog stručnjaka za kanarince pesme upoznamo sa našim Srpskim slavujarima. Gospodin Joris se oduševio ovim pticama i obećeo pomoć.

   U januaru 2017-te na svetskom prvenstvu u Almeriji ( Španija) bilo je organizovano prvo saslušanje “Rumunskog pevača slavujara” , ali tada smo mi već upoznali celu svetsku ptičarsku javnost sa činjenicom da se tu radi o prevari jer predmetna rasa je zapravo naš Slavujar , trenutno raspoloživu dokumentaciju poslali smo svim relavantnim osobama u rukovodećim strukturama COM-a i OMJ. Na naše veliko zadovoljstvo naši argument naišli su na razumevanje predsednika COM-a g. Carlosa Ramoe , g. Piter Joris je takođe otvoreno stao na našu stranu , na stranu istine, na sastanku rukovodstva COM-OMJ- a g. Slobodan Kulić je sa mesta potpredsednika COM-a branio naše interese i iznosio činjenice o poreklu ovih ptica . Sve je to rezultiralo da smo dobili zvaničan odgovor od gosp. Ramoe da će se proces priznavanja zaustaviti i da od nas traži da dostavimo kompletan istorijat, Standard, opis i sve što može da posluži kao dokaz u daljoj proceduri.

  Na osnovu zahteva predsednika COM –a g. Ramoe , UO SOF-a sazvao je vanredni sastanak Sekcije srpskog pevača Slavujara 26.02.2017. god. koja je održana u Kragujevcu a domaćin ovog skupa bilo je udruženje Karduelis. Uz poziv svi su imali obavezu da ponesu što više arhivskog materijala iz predhodnog perioda koji može da posluži kao dokaz za nastanak rase u predhodnim decenijama. Odziv je bio izuzetan i prikupljeno je mnogo dokumenata koji nedvosmisleno ukazuju na nastanak rase.

  Od prikuljene dokumentacije izabrana je najznačajnija dokumenta koja su kasnije postala deo dokaznog materjala. Pored toga savez je finasirao prevođenje zvanične dokumentacije, kao što su Standard i pravilnici na dva svetska jezika. Sve to prosleđeno je predsedniku COMa g. Ramoi, predsedniku OMJ g. Rossiju i svim drugim relevantnim telima u COM-u.

  Posle sastanka rukovodstva COM –a, gde je jedna od tema bila upravo ova problematika , predsednik COM-a nam se obratio zvaničnim dopisom :

Dopis predsednika COMa-a gosp. Carlosa Ramoe o odluci COM/OMJ -a po pitanju SLAVUJARA ( 30.08.2017):

Dear Presidents, dear friends
As you already know, the OMJ, as the technical assistant organ of the COM, received in 2016 a request from member-country Romania (ROF) requesting that a group of canaries could be heard during the 2017 COM World Show in Almeria, with the aim of a possible future start of an official recognition procedure, and this under the name of “Romanian Singer”.
At the request of the OMJ Committee and with the agreement of the technical member responsible for that section, the COM has accepted the proposal. The birds were present at Almeria coming from Romania and the session was held with the assistance of the section OMJ judges present at Almeria.
According with the opinion of the judges of the three different existing sections of singing canaries, the Slavujar birds presented songs and phrases that could be considered as something new, and different from the established standards set by the current COM approved races: Harz, Malinois and Timbrados.
Therefore, considering the technical aspect, it seemed that a possible official recognition procedure could start, following the approved and established COM procedure for the recognition of a new mutation or race.
However, during the COM Committee meeting held in Almeria, it was brought to our attention that the race of canaries “Slavujar”, their standard, their judging rules and characteristics were already existing in member-country Serbia, under the name of “Slavujar Serbian Singer”, and that a dossier about these birds had already been present at the OMJ 2016 Congress in Cervia, Italy.
Also that shows set up for these canaries were being organized for many years in Serbia, and that the existing judges were of Serbian origin, were regulations for this canaries were first written and studied.
After the Almeria World Show we have also received from the Serbian Ornithological Federation a very complete and comprehensive dossier about the history and development of this race, including competition registers and news paper articles and news.
Considering all the above stated, I wish to communicate to both your national federations that, the COM Committee has agreed and decided the following:

  • The new race of canaries is able to begin the COM recognition procedure under the name of “Slavujar Singing Canary” 2- The Slavujar Canary is a singing canary that originated from Serbia
  • The initiative of the presentation of the Slavujar and the birds presented came from Romania, and this should be recognized in a possible COM

  • The COM acknowledges the initiative of member-country Romania, who should be included in the recognition

  • As such, the recognition procedure will be a joint procedure of Serbia and Romania, meaning that all the relevant documents should be agreed by both member-countries before their presentation to the COM.

  • The recognition procedure can begin officially in the 2018 Cesena World Show, and for that the two member-countries must send, until the 15th of December 2017, a joint request and a joint proposal for the Slavujar standard and rules of judging, including the official judging These documents should be signed by the two federation presidents.

  • Both member-countries can enter birds to be listened in the Cesena World Show

  • Both countries can nominate one person (judge or technical expert) to assist the technical jury that will listen and analyze the birds in Cesena 2018 (this jury will be composed and decided by the OMJ Committee).

  • The recognition procedure will follow the COM regulation already set up for these matters and both countries will be consulted jointly in case of any doubts or additional information

With my best regards
Le Président Général, Carlos Fernando RAMÔA,

  ( prevod)

Dragi predsjednici, dragi prijatelji

Kao što već znate, OMJ je, kao tehnički pomoćni organ COM-a, primio 2016. Zahtev od države- članice Rumunije (ROF) kojim je tražila da se u okviru Sekcija kanarinaca pesme tokom 2017 na COM svetskom šampionatu u Almeriji, čuje - sluša nova rasa u cilju eventualnog budućeg početka zvaničnog postupka priznavanja, i to pod nazivom "Rumunski pevač".

Na zahtev Izvršnog odbora OMJ-a i uz saglasnost tehničkog člana odgovornog za te sekcije, COM je prihvatio predlog. Ptice su bile prisutne u Almeriji, dopremljene su iz Rumunije i održana je sednica uz asistenciju OMJ sudija te sekcije, koji su bili prisutni u Almeriji.

Prema mišljenju sudija u tri različite postojeće sekcije kanarinaca pesme, kanarinci Slavujari su predstavili pesme i fraze koje se mogu smatrati nečim novim i drugačijim od utvrđenih standarda postojećih rasa, koje je odobrio COM: Harz, Malinois i Timbrados.

Prema tome, s obzirom na tehnički aspekt, činilo se da je moguće otpočeti sa službenim priznavanjem, poštujući odobrenu i uspostavljenu COM proceduru za prepoznavanje novih mutacija ili rasa.

Međutim, tokom sastanka Borda direktora COM-a održanog u Almeriji, skrenuta nam je pažnja da rasa kanarinaca "Slavujar", njihov standard, njihova pravila i karakteristike suđenja već postoje u državi članici COM Srbiji, pod nazivom " Srpski pevač Slavujar ", a dokumenti o ovim pticama već je bio prezentovan na Kongresu OMJ 2016 u Cerviji, Italija.

Takođe, u Srbiji su dugi niz godina organizovana takmičenja na kojima se takmiče ovi kanarinci, postojeće sudije su srpskog porekla, i propisi za ove kanarince su oni prvi proučavali i napisali.

Nakon Svetskog šampionata u Almeriji od Srpske ornitološke federacije dobili smo potpuni i sveobuhvatni dosije o istoriji i razvoju ove rase, uključujući kompetentne registre, novinske članke i vesti.

S obzirom na sve navedeno, želim da prenesem obema nacionalnim federacijama da se Bord direktora COM složio i odlučio sledeće:


1. Nova rasa kanarinaca je stekla uslove da započne COM proceduru prepoznavanja pod imenom "Slavujar Singing Canary"-  Slavujar Canary je kanarinac pevač koji potiče iz Srbije
2. Inicijativa za prezentaciju Slavujara i predstavljenih ptica potiće od Rumunije, što treba prepoznati u mogućem COM standardu.
3. COM prihvata inicijativu od zemalje članice Rumunije, koju treba uključiti u postupak priznavanja.
4. Kao takav, postupak priznavanja će biti zajednički postupak Srbije i Rumunije, što znači da se oko svih relevantnih dokumenata moraju dogovoriti obe zemlje članice, pre njihove prezentacije COM-u.
5. Procedura priznavanja može zvanično početi na Svetskom šampionatu u Ceseni 2018. godine, i zbog toga ove dve države članice moraju do 15. decembra 2017. godine poslati zajednički zahtev i zajednički predlog sa Standardom za slavujare i pravilima sudjenja - ocenjivanja, uključujući zvaničnu ocensku listu. Ove dokumente treba da potpišu predsednici obe federacije.
6. Obe zemlje članice mogu učestvovati sa pticama koje će se slušati na svetskom šampionatu u Ceseni.
7. Obe zemlje mogu nominovati (po) jednu osobu (sudiju ili tehničkog stručnjaka) za pomoć tehničkom žiriju koji će saslušati i analizirati ptice u Ceseni 2018 (ovaj žiri biće sastavljen po Odluci Izvršnog odbora OMJ).
8. Postupak priznavanja pratiće regulativu COM-a koja je već uspostavljena za ove stvari, a obe zemlje će se mešusobno konsultovati u slučaju bilo kakvih sumnji ili dodatnih informacija ako je potrebno.

Sa mojim poštovanjem
Le Président Général, Carlos Fernando RAMOA,

 

Ova odluka od strane rukovodećih struktura COM-a nas je oduševila, ali i dalje smo imali ogroman problem, jer zabrana unošenja ptica u EU nam je zapravo blokirala bilo koje uključivanje u proces, obzirom da je neophodo da ptice budu prisutne kako bi proces priznavanja mogao da se realizuje.

Napornim radom na pronalaženju rešanja „ malih kapija“ u zakonu, na kraju smo uspeli da posle 1991. godine učestvujemo na nekom međunarodnom takmičenju na teritoriji EU, a to je bio“ Grand Balkan Cup“ koji je na inicijativu rumunskog saveza organzovan u Ceseni ( Italija) u novembru 2017-te god. , gde je pored srpskih i rumunskih slavujara bilo ovih ptica i iz susedne Makedonije.

Naše pojavljivanje na ovom skupu iznenadilo je mnoge, a ovim činom zapravo otvorili smo vrata za početak priznavanja sada već našeg SLAVUJARA .

Ova manifestacija je okupila nekolicinu najznačajnijih odgajivača ovih ptica, pa je tom prilikom potpisan sporazum za nastavak saradnje u procesu priznavanja Slavujara.

Ovaj dokument između ostalih potpisao je i sam predsednik OMJ –a gosp. Roberto Rossi !

Sporazum o nastavku procesa priznavanja Slavujar ( Cesena 10.11.2017 ):


Već u januaru 2018-te godine na 66.svetskom ornitološkom šampionatu u Ceseni (Italija), ponovo smo bili prisutni sa našim pticama i tada je započelo ZVANIČNO priznavanje SLAVUJARA kao nove samostalne rase kanarinca pesme. Našu delegaciju činili su naše savezne sudije za Slavujare g. Branisav Karajović i g. Milovan Stojadinović koji je i ocenjivao slavujare na ovom istorijskom događaju za naše ptičarstvo. Pored slušanja Slavujara bilo je organizovano i stručno predavanje OMJ sudijama pesme o novoj rasi u procesu priznavanja.

Srpska ornitološka federacija je posle skoro tri decenije ponovo imala svoj štand na ovom najznačajnijem skupu avikulturista sveta , gde je pored promocije Srbije , srpskog ptičarstva promovisala i Slavujara kao novu rasu kanarinca pesme.

 

Domaćin 67. Svetkog ornitološkog šampionata bila je Holandija ( Zewolle 2019) , čije ministarstvo nije odobrilo ni pod kojim uslovima ulazak ptica iz van EU država , pa tako ni naše iz Srbije. Zbog ove činjenice ponovo smo bili u problemima. Zahvaljuljući kolegama iz Rumunije bilo je prijavljen dovoljan broj Slavujara , pa tako proces priznavanja nije doveden u pitanje. Na ovoj manifestaciji pored rumunskog sudije slavujare je ocenjivao i naš savezni sudije g. Radmilo Desivojević. A delegacija SOF-a je vršila prezentaciju Slavujara na svom zvaničnom štandu!

s4

Pošto smo znali da naše pojavljivanje u bilo kojoj EU državi sa pticama je stalno pod znakom pitanja, tražili smo rešenje za “ne daj bože “ , te smo sa tada novoizabranim predsednikom COM-a gosp. Ramom dogovorili da ukoliko ne budemo u prilici da ptice iznesemo na naredni svetski šampionat i ukoliko proces priznavanja bude doveden u pitanje, organizujemo takmičenje u Srbiji gde će se zapravo organizovati zvanično priznavanje Slavujara.

Nažalost naše predpostavke su se obestinile i pored dobre volje domaćina 68. Svestkog ornitološkog šampinara Portugalije, čije je nadležno ministarstvo učinilo sve da nam obezbedi prisustvo na ovom za nas presudnom skupu , zbog niza neuređenih zakonskih regulativa pa i jedne doze nerazumevanja naših nadležnih stuktura nismo uspeli da obezbedimo neophodnu veterinarsku dokumentaciju kako bi uzeli učešće na izložbi u Matosinhosu ( Portugal).

Na sreću i ovaj put su slavujare prijavili komšije rumuni, pa je tako priznavanje rase mogao da se okonča, pošto je ovo bila treća godina slušanja što je jedan od uslova. Ovaj put našu organizaciju predstavjali su savezne sudije za slavujare g. Branislav Karajović i g. Milovan Stojadinović koji su pored kolege Vasija Bujora iz Rumunuje zajedno ocenjivali ptice. Posle kontrole komisije i saslušanja ptica konstatovano je da zadovoljavaju uslov za priznavanje !

25.01.2020 god u portugalskom gradu Matosinhos priznata je nova rasa : kanarinac pesme “ SLAVUJAR “

Nova rasa kanarinca pesme je priznata pod srpskim nazivom : SLAVUJAR , Standard koji je usvojen je Standard Srbije koji je izradila sekcije “S” SOF-a , ocenska lista je lista SOF-a sa nazivima tura na srpskom jeziku, rasa je poreklom sa Balkana a nastala je u Srbiji .

Na skupštini COM-OMJ dodeljene su OMJ značke sudijama za novopriznatu rasu g. Milovanu Stojadinoviću – Minetu , g. Branislavu Karajoviću-Banetu i g. Vasi Bujoru iz Rumunije, tako da su oni dobili zvanje međunarodnog OMJ sudije za kanarince pesme SLAVUJAR .

s7

 

Atmosfera posle priznavanja je bila izvanredna, delegacija SOF-a kao i svi prisutni, zajedno sa kolegama iz Rumunuje,proslavljali su ovaj istorijski uspeh. Kao što je sam predsednik COM-a g.Ramoa na samom kongresu izjavio: saradnja Srbije i Rumunije treba da posluži za primer ostalima kako jedna vanevropska zemlja kao što je Srbija i Rumunija kao zemlja iz EU mogu zajedno da ostvare ovako veliki uspeh .

Nažalost dopis sekretara OMJ gosp. Paparelle uzburkao je javnost pošto u dopisu koji je poslao kao naziv za novopriznatu rasu napisano je : Kanarinac pesme rumunski slavujar . Što su nažalost kolege rumuni odmah zloupotrebili u javnim objavama.

Naravno odmah po prijemu ovog maila reagovali smo kod svih relevantnih osoba u COM-u i OMJ i odmah dobili odgovor da je to greška i da će se isti ispraviti .

Nažalost već narednog dana na društevnim mrežema pojavili su se razni komentari, često zlonamerni i huškački koji su izazvali lavinu ružnih komentara i pogrešnih, netačnih informacija koje su narušavale i sam ugled našeg saveza, stvari su otišle tako daleko da se već i sam predsednik COM-a g.Ramoa uključio u raspravu i odgovorio da nema potrebe za ovakvom vrstom diskusije pošto će svakako u konačnoj zvaničnoj objavi biti sve u skladu sa odlukama i podpisanim dokumentila koji su pratili ceo proces priznavanja.
Potom je usledio i odgovor predsednik OMJ gosp. Roberta Rossija koji je potvrdio reči predsednika gosp. Ramoe. Isti je pored nas prosleđen i rumunima :

s8      s9

U svakom slučaju očekujemo još i da se u tabeli ispravi greška i da se upiše tačan naziv rase u skladu sa dopisom predsednika COM-a g. Ramoe odnosno dopisom predsednika OMJ g. Rossija, i odlukama i potpisanim dokumentima

s10 

Od zapravo izgubljene rase na kraju smo ipak uspeli da vratimo SLAVUJARA tamo gde i pripada. SLAVUJAR je dana priznata rasa zahvaljujući prvenstveno ljudima koji su pre više od pola veka započeli njegovo stvaranje, ljudima koji su uložili vreme i energiju da rade na priznavanju a nesmemo zaboraviti ni one koji su imali razumevanja i dali podršku u trenutcima kad je bilo neophodno.

Bez obzira na sve ovo je istorijski uspeh, kojoj se možda samo pre nekoliko godina nismo nadali !

Na kraju zahvaljuljemo se svima koji su na bilo koji način doprineli i pomogli u ovom poduhvatu . Iza nas su izuzetno teške četri godine, u kojima je bilo mnogo neizvesnih situacija, nekorektnih poteza ali i uspeha i radosti, gde smo upoznali mnoge čak i one koje smo već i ranije „poznavali“.

SVIM ČLANOVIMA SOF-A ČESTITAMO NA OVOM ISTORIJSKOM USPEHU!

 slavujar bedz

S poštovanjem UO SOF-A

20.02.2020.